19 Ekim 2017

AB Proje Destek Ofisi

Avrupa Birliği Programları

Avrupa Birliği (AB) Programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup, üye ülkeler, aday ülkeler ve diğer ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır.

Vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler, genel politika ve strateji öncelikleri doğrultusunda hazırladıkları projeler aracılığıyla, AB Programlarından istifade edebilmektedir. AB Programları ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığından, programlara yapılan başvuruların genel olarak farklı ülkelerden ortaklarla yapılması gerekmektedir.

AB Programları, çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan yedi yıllık genel bütçe çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe konulan kurucu mevzuata dayanarak uygulanmaktadır. Programlar, teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan Avrupa komisyonunun ilgili genel müdürlükleri, yürütme ajansları ve/veya ulusal ajanslar tarafından yürütülmektedir. Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Ülke merkezli programlar için ise, katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslara yapılan başvurular bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve projeler ajanslar aracılığıyla desteklenmektedir. Program kapsamında sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

AB Programları, AB tarafından ortaya konulan genel politika ve hedeflere uygun olarak tasarlanmaktadır. Ülkemizin katılım sağladığı 2007-2013 dönemindeki programlar, tasarlandıkları dönemde geçerli olan Lizbon stratejisi doğrultusunda oluşturulmuştur. 2014-2020 döneminde uygulamaya konulan Programlar ise Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri temel alınarak geliştirilmiştir.

 

Türkiye’nin Katılım Sağladığı AB Programları

Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve belirli süreler için uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB’nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma” ile Programlara katılmaya başlamıştır.

Türkiye’nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına Katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:

 • Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik Programına katılım için niyet beyan eder,
 • Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik Programı’na katılım AB bakanlığı tarafından koordine edilir,
 • Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
 • Katılımın resmi belgesi olan Katılım Antlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır,
 • Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreç başlar.

 

2014-2020 Döneminde Türkiye’nin Katılım Sağladığı AB Programları

 1. Erasmus+
 2. Ufuk 2020
 3. Customs 2020
 4. Fiscalis 2020
 5. COSME
 6. İstihdam ve Sosyal Yenilik
 7. Sivil Koruma Mekanizması

 

Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network)

AB Komisyonu, KOBİ’lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ’lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçi Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa İşletmeler Ağı’nı devreye sokmuştur. Öncelikli amacı KOBİ’lere kendi yenilikçi potansiyellerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve Avrupa Komisyonu politikaları hakkındaki farkındalıklarını artırmak olan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Girişimcilere öneri alabilecekleri ve kolayca ulaşabilir geniş iş desteği hizmetinden faydalanabilecekleri tek duraklı bir hizmet sunmaktır. Bu sayede firmalar hem Avrupa Birliği ve uluslararası ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabileceklerdir.

Ağ, işletmelere özellikle diğer ülkelerde iş ortağı aramalarında yardımcı olmakta, şirketin ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla yerinde ziyaretler düzenlemekte, finansmana erişimine yardımcı olmakta ve iş konusunda geniş çapta öneriler sunmaktadır. Ağ veritabanı ise farklı iletişim noktalarının birbiriyle sürekli iletişim halinde olmasını ve ortaklık öneri ve taleplerinin bir havuzda toplanmasını sağlamaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Makedonya ile diğer ülkeler A.B.D., Arnavutluk, Brezilya, Bosna Hersek, Çin, Ermenistan, Fas, Güney Kore, Hindistan, İsrail, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Karadağ, Meksika, Mısır, Moldova, Norveç, Rusya, Sırbistan, Şili, Tunus, Ukrayna olmak üzere toplam 54 ülkede, 600’e yakın ortak kuruluş ve 5000’e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ’lere hizmet vermektedir.

 

Avrupa İşletmeler Ağı’nın Sunduğu Hizmetler

 • Teknik ve ticari işbirlikleri kurulmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek,
 • AB genelinde finansmana erişim konusunda bilgilendirme,
 • AB mevzuatı ve programları ile ilgili bilgilendirme,
 • İnovasyon ve teknoloji transferi konusunda destek sağlamak.

 

Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Konsorsiyumları

Avrupa İşletmeler Ağı AB COSME Programı tarafından kısmen finanse edilmektedir ve Türkiye’de Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri, 12 KOSGEB Müdürlüğü, Odalar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar, Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofislerinin aralarında bulunduğu 50 kuruluş tarafından oluşturulan 11 konsorsiyum ile yürütülmektedir. Bu konsorsiyumlar şu şekildedir:

 1. B-SEEN Konsorsiyumu
 2. BSN-EA Konsorsiyumu
 3. EAST MARMARA Konsorsiyumu
 4. EBIC-Ege Konsorsiyumu
 5. EEN ANATOLIA Konsorsiyumu
 6. EEN EAST MED Konsorsiyumu
 7. EEN WEST-MAR Konsorsiyumu
 • KOSGEB Edirne Müdürlüğü
 • Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
 • Namık Kemal Üniversitesi
 1. IST-BUSINNOVA Konsorsiyumu
 2. SOUTH-INNOGATE Konsorsiyumu
 3. WB-BIN Konsorsiyumu
 4. WEST-MED Konsorsiyumu

Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları tarafından, AB fonları/programları ile ilgili etkinlikle ve sundukları hizmetlerle ilgili eğitimler, seminerler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler katılımcıların becerilerini artırmaya yönelik olabileceği gibi, yenilik ve uluslararasılaşma kapasitelerini artırmaya yönelik de olabilir. Avrupa İşletmeler Ağı’nın ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yapılmaktadır.

 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

Ekonomik büyümenin lokomotifi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) odaklanan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini desteklemek üzere oluşturulmuştur. Program bütçesi yaklaşık 2.3 Milyar Euro’dur. Programın genel hedefleri, Birlik işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi ve girişimci kültürün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin başlangıç ve büyümelerinin desteklenmesidir. COSME Programının Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu genel hedefler doğrultusunda COSME ile;

 • KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,
 • Pazarlara erişimin geliştirilmesi,
 • İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması,
 • Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi amaçlanmaktadır.

COSME Programının uygulanması Komisyon ve KOBİ’ler için Yürütme Ajansı (EASME) tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra finansal araçlara ilişkin sorumluluk da Avrupa Yatırım Fonu’na devredilmiştir.

2014-2020 süresince Programın ülkemiz içinde koordinasyonu  (tanıtım faaliyetleri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı, çağrıların duyurulması) KOSGEB tarafından yürütülecektir.

Program kapsamında genel hedef ve amaçlar doğrultusunda çağrılara çıkılmakta olup, her çağrı için spesifik olarak belirtilmiş son başvuru tarihleri esas alınarak, çağrılara başvuru yapılmaktadır. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılmakta olup, açık çağrılar EASME internet sayfasından takip edilebilmektedir.

Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’nin 3 Haziran 2014 tarihinde COSME Programı Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında EEN WEST-MAR konsorsiyumu bünyesinde Avrupa Komisyonuna sunduğu 6 yıl sürecek olan ve yaklaşık bütçesi 650.000 Euro olan proje kabul edilmiştir ve halen sürdürülmektedir.

 

WordPress Video Lightbox Plugin