17 Şubat 2017

İşletme Yönergesi


İşletme Yönergesi

1.GENEL HÜKÜMLER

1.1. Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı 04.07.2011 tarihli 1968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 19.06.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde işletilmesi ile ilgili esasları belirlemektir.

1.2. Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge yukarıda sözü edilen Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

1.3. Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete sayfa 183’te yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 15-k maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Bu yönerge, Yönetici Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda güncellenecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla yürürlüğe sokulacaktır.

1.4. Kısaltmalar ve Tanımlar

1.4.1. Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmeliğin metninde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nu,
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nı,
NKÜ: Namık Kemal Üniversitesi’ni,
Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim Ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nü,
Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nu,
Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ni,
Bölge: Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesini (NKÜTEK)
Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme,
TİDEB: Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı
TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
FP: Avrupa Birliği Çerçeve Programı/ları
TEKMER: Teknoloji Geliştirme Merkezi/leri

1.4.2. Tanımlar

Madde 5- Bu yönetmeliğin metninde aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır:
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge ve/veya TEKNOKENT olarak da anılacaktır): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknoparkı,

Yönetici ve İşletici Şirket (Yönetici Şirket olarak da anılacaktır) : Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi’ni (NKÜTEK), Yönetici ve İşletici Yönetici Şirket olarak da anılacaktır
Girişimci (Kiracı olarak da anılacaktır) : Namık Kemal Üniversitesi Teknokent(NKÜTEK) ’inde oluşturulmuş mevcut alanları kiralamak veya kendi alanını inşa etmek yoluyla bölgede yer alıp, Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,
Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere (kiracılara) sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,
Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan yüksek öğretim kurumlarını,
Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,
İdare Binası: Yönetici Şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içinde inkübatörler dışında girişimcilere Yönetici Şirketçe kiralanan bölümlerin yer almadığı ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren,
Üretim Birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,
Yenilik: Bir fikri, satılabilir yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi,
Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağı ile karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,
Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,
Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,
Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekânları,
Ar-Ge’ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin tümünün bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içersinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,
Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman Araştırmacı Personel, Yazılımcı Personel ile nitelikli destek personeli ve Ar-Ge faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeldir. Bu tanım, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren enstitülerin öğrencilerini,fakültelerin 3. veya 4. sınıfında okuyan öğrenciler ile 2 yıllık Yüksek Okulların 2. sınıfında okuyan öğrencileri de kapsar,

Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,
Araştırmacı Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde/yüksek teknoloji enstitülerinde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli,ifade eder.

1.5. Bölgenin Adı, Yerleşimi ve Genel Özellikler

Madde 6– Bölgenin adı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve kısa adı ile Namık Kemal Üniversitesi Teknokent (NKÜTEK)’idir. Bölgenin Yönetici Şirketinin unvanı Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş.’dir.
Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş.04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15.06.2011 tarihli ve 1968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanması ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nünonayı ile kurulmuş, tüzel kişiliği Tekirdağ Ticaret Sicil Memurluğu’nun 30.05.2012 tarih, 8354 sicil no’su ile tescil ve 06.06.2012 tarih ve 8084 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir,

1.6. Bölgenin Kuruluş Amacı

Madde 7- Bölgenin kuruluş amacı, Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, tasarım kalitesini yükseltmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede Ar-Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır. Bölge bünyesindeki Girişimciler Bölgede Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen amaçlar dışında başka bir amaca yönelik faaliyette bulunamazlar-.

2.YÖNETİCİ ŞİRKET

2.1. Yönetici Şirketin Özellikleri:

Madde 8- Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirket, anonim şirket şeklinde kurulmuş olup, yönetim kurulu ile yönetilmektedir. Ayrıca şirketin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir icra kurulu ve bölgede yer alacak girişimcilerin seçiminde de değerlendirme ve hakemlik yapacak bir danışma kurulu bulunmaktadır.
Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

2.2. Yönetici Şirketin Görevleri

Madde 9- Yönetici Şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilmiş olan aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür;
a) Bölge arazisinin kamulaştırılmasının yapılması veya yaptırılması, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetlenmesi,
b) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi,
c) Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,
d) Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması,
e) Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi,
f) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,
g) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

ğ)Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin değerlendirilmesi, uygun görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uygulanması, Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi hususlar dahil Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik yapılması halinde en fazla 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,
h) Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması,
i) Bölgenin, Üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, Üniversite imkânları yetersiz ise, yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması,
j) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması,
k) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve Girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması,
l) Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi,
m) Bölgede yer alan Girişimcilerin Üniversite ve Ar-Ge merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,
n) Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya Ar-Ge projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK’a veya TÜBİTAK’ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi,
o) Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge personelinin listesinin, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,
p) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,
q) Teknokent’in daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Genel Müdürlükten onay alınan öneriler için gerekenlerin yapılması,
r) Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,
s) Teknokent’in alt ve üstyapılarına zarar verenlerin tespit edilmesi ve bu zararların tazmininin sağlanması,
t) Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına verilmesi,
u) Yönetici Şirket, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Girişimci ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmesi ile yükümlüdür.
Ayrıca Yönetici Şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda Girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji Laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir.

3.BÖLGE İLE İLGİLİ ESASLAR

3.1. Bölgede Personel İstihdamı

Madde 10– Yönetici Şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile tam zamanlı veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Bu kapsamdaki tüm uygulamalarda Kanun ve Yönetmeliğin belirlediği esaslar dikkate alınır.
Öğretim Elemanlarının çalıştıkları kurumlardan izin alma esasları kurumlarca düzenlenir. Bölgede, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanlarının görevlendirilmeleri Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünün belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır.
Girişimcilerin kurum onayından sonra birlikte çalışacakları öğretim elemanı ile yapılacak işin tanımı, süresi, ödenecek ücret gibi hususları içeren bir sözleşme yapmaları ve sözleşmenin bir kopyasını Yönetici Şirkete iletmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce sona ermesi durumunda Yönetici Şirkete derhal yazılı bilgi vermelidirler.
Girişimci ve öğretim elemanları arasında yapılan sözleşmeler tarafları bağlayıcı nitelikte olup doğabilecek sorunlarda kurum ve Yönetici Şirketin hak ve sorumluluğu yoktur.
Kanun ile getirilen vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için öğretim elemanlarına yapılan ödemelerin vergi usul ve iş kanunlarında tanımlandığı gibi ücret kapsamında olmalıdır ve sözleşme süresince öğretim elemanı Girişimci bordrosunda yer almalıdır, yapılacak tüm ödemeler bordroda gösterilmelidir.
Girişimcilerin Bölge kapsamında istihdam edeceği her nevi personel nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk girişimcilere aittir. Girişimci personeli Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Girişimci personelinin uygunsuz davranışlarından Girişimci de sorumlu tutulacaktır. Girişimcinin çalıştırdığı Ar-Ge personelinin Bölgede çalışıp çalışmadığı Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından Teknokent’e giren-çıkan kişilerin kayıtları esas alınarak denetlenecektir. Görevi gereği ofis dışında faaliyet gösteren personel, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek oran dahilinde çalışma saatlerini Bölgede geçirmek zorundadır.

3.2. Bölge Arazisi

Madde 11- Bölge, Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Mülkiyeti Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne ait olan ve Namık Kemal Üniversitesi Merkez  kampüsü içersinde 14.132 m²’lik ve Hazine arazisine aitve Hazineye ait Çorlu Mühendislik Fakültesinde  24.943 m²’lik alan içerisinde 1.200 m²’lik  binadan oluşan toplam 39.075 m²’lik, alandır.

3.3. Bölge İçi İmar Planları

Madde 12- Bölge içi imar planları ve imar planı değişiklikleri, varsa üst ölçekli plan kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölgenin Yönetici Şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır ve bu imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu uygulamalar Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yapılır.

3.4. Bölge Arazisinin Kullanımı

Madde 13- Bölge olarak tespit ve ilan edilmiş olan Namık Kemal Üniversitesi ve Hazine arazilerin ve binalarının kullanım, kullandırma, kiralama yöntem ve kira bedelleri Yönetici Şirket ve Namık Kemal Üniversitesi arasında yapılacak protokoller ile belirlenir.
Bölge olarak belirlenen arazinin Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılması esas olmakla birlikte; Yönetici Şirket Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının %30’unu aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı yaratmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir veya kiraya verebilir. Ancak Bölge gayrimenkullerinin satışı yapılamaz.

3.5. Parselasyon Veya Alan Tahsisi Planları Hazırlama Esasları

Madde 14– Parselasyon veya alan tahsisi planları kesinleşmiş uygulama imar planına göre Yönetici Şirketçe hazırlanır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yapı adalarında harita koordinatları üzerinden alan tahsisi yapılır ve binalar için üst hakkı tesis edilir. Üst hakları ve yapılaşma koşulları köşe koordinatları üzerinde tahsis edilen alanlara göre belirlenir

3.6. Ruhsat ve İzinler

Madde 15- Bölgede inşa edilecek yapılar için gerekli projeler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Yönetici Şirket ve/veya Girişimciler tarafından hazırlattırılır ve Yönetici Şirketin onayına sunulur. Bu yapılara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetici Şirket tarafından verilir ve denetlenir.

3.7. Diğer Hususlar

Madde 16- Bu yönergede yer almayan yapılaşma ve planlama ile ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

4.GİRİŞİMCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Girişimcilerin Yükümlülükleri:

18-Madde 
a) Girişimciler Kanun, Yönetmelik, Sözleşme, Bölge İşletme Yönergesi ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak tüm düzenlemelere, taleplere ve NKÜ Kampus kurallarına uymakla yükümlüdürler. Girişimciler başvurarak ve kabul edilmeleri durumunda Yönetici şirket ile sözleşme (Kira Sözleşmesini) imzalayarak sözleşmede belirtilen şartları da kabul etmiş olurlar. Bu nedenle Girişimciler başvuru formunu doldurmadan önce Bölge, Bölgedeki faaliyetler ve bu faaliyetlerin yönetim ve denetimi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeleri dikkatle okumalıdırlar.
b) Başvuru formları ve ekleri eksiksiz, okunaklı ve gerçek bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. Bilgilerin noksan ve/veya yanlış olduğu sözleşmeden sonra tespit edildiği takdirde Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetki ve hakkına sahiptir. Ayrıca girişimcilerin yasal yükümlülüklere uymaması, yapılan hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda da Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetki ve hakkına sahiptir.
c) Bölgeye yeni taşınacak Girişimciler kendilerine Yönetici Şirketçe bildirilen taşınma ile ilgili kurallara uymakla yükümlüdürler. Teknokent’e taşınma ve Teknokent’ten taşınma işlemleri mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde ise Teknokent Yönetimi ile mutabakata varılan yönteme göre yapılır. Girişimciler, tır ve kamyon gibi aşırı yüklü ve riskli taşıma araçlarının Bölgeye girişi için Yönetici Şirketten önceden izin almalıdır.
d) Girişimciler kiraladıkları alanda Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapmayacak ve kiraladığı alanlar dışındaki alanları işgal etmeyecektir. Ayrıca; Girişimci, kendine kiralanan alanda yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapacaktır. Ofis alanlarının iç dekorasyonu binanın ana taşıyıcı yapısına zarar vermemek şartı ile Girişimcilere ait olup bu işler için hazırlanacak gerekli projeler ile Yönetici Şirketten onay alınacaktır. Girişimciler kiraladıkları alan ve ortak kullanım alanlarında sebep oldukları hasarları gidermekle yükümlüdürler. Kiraladıkları alanın bakımından da kendileri sorumludur.
e) Yönetici şirketçe belirlenmiş format dışında herhangi bir tanıtım aracı (reklâm, afiş, pano, tabela) kullanılması Yönetici Şirketin onayı ile mümkün olabilir.
f) Girişimciler çevre temizliği, çöp toplama, atık giderme ve tehlikeli atıkların kontrolü konusunda Yönetici Şirketçe belirlenmiş esaslara uymakla yükümlüdürler.
g) Girişimci kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdür.
h) Girişimci, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olacaktır.
i) Girişimciler işyerlerinde araştırma amacı dışında tehlikeli madde bulunduramazlar. Bu tür malzeme ile çalışmak zorunda olan Girişimciler Yönetici Şirkete haber vermek ve her türlü emniyet tedbirini almak zorundadırlar.
j) Girişimci personeli, kendi kontrolü altındaki alanlarda ve ortak kullanım alanlarında (özel olarak ayrılmış alanlar hariç) “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” ile getirilen kısıtlamalara tabi olacaktır.
k) Ziyaretçiler hafta içi 8.30–17.30 saatleri arasında girişteki müracaat masasından ziyaretçi kartı alarak Girişimcileri ziyaret edebilirler. Bu günler ve saatler dışındaki ziyaretçiler ziyaret ettikleri Girişimciden bir kişinin refakatinde işyerlerine girebilirler.
l) Girişimci personelinin özel araç park yeri hakkı Yönetici Şirket tarafından girişimcinin ihtiyaçları değerlendirilerek belirlenecektir.
m) Kabul edilen Girişimcilerin Kanun kapsamında faaliyet gösterebilmeleri ve Kanunda tanımlanan haklardan yararlanabilmeleri için Girişimcilerin Bölgedeki birimlerinin Vergi Usul Kanununun 156. Maddesinde tanımlandığı gibi işyeri niteliğinde olmalı ve Bölgede çalışacak muafiyet kapsamındaki tüm personelin SSK kayıtlarında işyeri olarak Bölgedeki birim gözükmelidir.
n) Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Bölgeye kabul edilmesine karar verdiği girişimciler ile Yönetici Şirket arasında Teknokent Kira Sözleşmesi imzalanır. Ayrıca girişimci Yönetici Şirket tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında sunmasına dair Girişimci Taahhütname Formunu kira sözleşmesi yapılması esnasında imzalar.
o) Girişimcilerin, Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için Maliye Bakanlığı’na (Vergi Dairesine) başvuruda bulunması ve bu başvuruda Yönetici Şirketten aldığı bir faaliyet onay belgesini teslim etmesi gerekmektedir.
p) Girişimciler, Uygulama Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlara uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini ve de Ar-Ge ve Ar-Ge harici çalıştıracağı personel listesini Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma uygun olarak bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde ve faaliyete devam ettiği her ayın ilk 10 günü içerisinde doldurularak Yönetici Şirkete teslim edecek ve Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından onaylanmış bu listelerle Maliye Bakanlığı’na beyanda bulunacaktır.
q) Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma uygun olarak beyan ettiği Ar-Ge ve yazılım projelerinde çalıştırdığı personelin diploma fotokopilerini veya hala öğrenci konumunda olanların transcriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde Yönetici Şirket’e teslim etmekle yükümlüdür. Girişimciler, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma veya transcriptleri takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim edecektir.
r) Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma uygun olarak beyan ettiği SSK’ya tabi olarak çalıştırdığı personele ait Aylık SSK bildirgelerinin bir kopyasını Yönetici Şirket’e teslim etmekle yükümlüdür.
s) Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma uygun olarak, belirttiği Ar-Ge projesine ait bilgileri aylık olarak takip eden ayın ilk on günü içersinde Yönetici Şirkete vermekten sorumludur.
t) Girişimciler, aylık dönem içerisinde;
-Firma Bilgilerinde ve iştigal konusunda,
-Başlıca Ar-Ge/Yazılım Projesi konularında
-Yürütmekte Olduğu Ar-Ge/Yazılım Projelerinde
-Girişimciler tarafından doldurulan belgeler ve eklerindeki bilgilerde ortaya çıkan değişiklikler ve yeni başlatılan Ar-Ge/Yazılım Projesi faaliyetlerini, takip eden ayın ilk 10 günü içersinde Yönetici Şirkete sunmaktan sorumludur. Girişimcilerin, bu konudaki gecikmelerinden dolayı oluşacak hak kayıplarından Yönetici Şirketin sorumluluğu bulunmayacaktır.
Ayrıca:
Bölgeye kabul edilen tüm Girişimcilerin taşındıktan sonra 15 gün içerisinde:
• Vergi levhası fotokopisi,
• SSK işyeri sicil kaydını,
• Şirket imza sirküleri,
• Bölge çalışma işyeri sicil kaydını,
• İşyeri ikametgâh belgesi,
• Sanayi /Ticaret Odası/Borsa/Esnaf Odası Kayıt Belgesi
• 4691 sayılı yasanın getirdiği muafiyetlerden faydalanacak personel bilgi formlarını (özgeçmiş, görev tanımı, işe başlama tarihi, 4 aylık SSK bildirimlerinin bir kopyasını ve varsa daha önce 4691 sayılı kanundan faydalanarak çalıştığı toplam çalışma süresini içerecek şekilde tanzim edilmiş) Yönetici Şirkete vermeleri gerekmektedir. Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına uygun olarak istihdam edilmeyen personel Kanunun getirdiği muafiyetlerden faydalanamaz.
u) Girişimciler ; Bakanlık, Genel Müdürlük ve Maliye Bakanlığına iletmek amacı ile kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz, istenilen formatta ve zamanında sunmakla ve bu yönde yapılacak her türlü izleme ve denetim faaliyetlerine destek vermekle yükümlüdür. Girişimci, kira sözleşmesi ve bu yönergede belirtilen raporları Yönetici Şirketin belirlediği süre içinde istenilen biçimde teslim edecektir. Girişimcilerin vermekle yükümlü olduğu formlar uygun olduğunda Internet üzerinden doldurulabilecektir. Ayrıca; Girişimciler kiraladığı alanda Bakanlık, Genel Müdürlük ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak/yaptırılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür.
v) Bölgedeki faaliyetler Yönetici Şirket tarafından izlenecek, Yönetici Şirketin gerekli gördüğü durumlarda Bölgede yürütülen faaliyetlerin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun, Bölge oluşturulmasında işbirliği yapılmayan Üniversite, ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’a veya TÜBİTAK’ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi istenebilecektir.
w) Girişimciler kullandıklara alana ait kira, elektrik, su, telefon, ısıtma/soğutma, faks vb. giderlerini ödemekle yükümlüdürler. Girişimciler ayrıca ortak kullanım alanlarının giderleri ile hizmet giderleri için kullandıkları alanın metrekaresine göre tespit edilmiş ücretleri öderler.
x) 4691 Sayılı Kanun, Uygulama Yönetmeliği, İşletme Yönergesi, Yönetici Şirket talimatları ve diğer mevzuat ve kurallara uymayan ve yazılı uyarıya rağmen durumunu düzeltmeyen girişimcilerin sözleşmeleri Yönetici Şirketçe feshedilebileceği ve yer tahsisleri iptal edilebileceği gibi başka hukuki yaptırımlar uygulanması da söz konusu olabilecektir.
y) Ar-Ge çalışması yapmasa da Teknokent’teki girişimcilere destek olacak faaliyetlerde bulunan destek şirketleri (banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, kargo, kafeterya ve KOSGEB-TEKMER vb. özel ve kamu sektörü organizasyonları) Teknokent’e kabul edilebilecektir.
z) Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerin bölgede seri üretim yapmalarına izin verilmez. Girişimciler, ancak Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili (tümünü Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin ticari ürün haline getirilmesi amacıyla) prototip üretimi ile pilot üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı üretim faaliyetlerine izin verilebilir. Bu birimlerin Teknokent’teki diğer girişimcilere ve çevreye zarar vermeyecek yapı ve büyüklükte olması zorunludur.

4.2. Girişimcilere Bina ve/veya Arazi Tahsis Yöntemleri

Madde 19- Bölgeye kabul edilen girişimcilerin Bölgede faaliyette bulunabilmeleri iki şekilde olabilir:
1- Daha geniş ve/veya özellikli bir bina ve/veya alana ihtiyaç duyan girişimciler, “yap-kullan-devret” modeline benzer bir yapı içersinde Bölge içinde faaliyet yapacakları bina için gerekli araziyi kiralayarak, binasını kendileri inşa edip belli bir kullanım süresi sonunda devretmek şartıyla kullanabilirler.
2- Yönetici Şirket tarafından inşa edilmiş bürolardan birini kiralayarak kullanabilirler.
Yap-kullan-devret modeli çerçevesinde Bölgede yer almak isteyen Girişimciler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek mimari esaslar dâhilinde mimari projelerini hazırlatıp onay alarak binalarını inşa edeceklerdir. Yap-işlet-devret modelini seçen Girişimci, içinde bölünebilir ofis birimlerinin bulunduğu Ar-Ge binalarının inşaatını gerçekleştirip işletme döneminde, ihtiyacı fazlası olan birimleri Yönetici Şirketçe Bölgeye kabul edilmiş olan diğer Girişimcilere Bölgede uygulanan kira bedelleri üzerinden kiraya verebilecektir.

4.3. Bölgede Yer Alacak Kurum ve Kuruluşlar İle Girişimcilere Verilecek Hizmetler

Madde 20- Bölgede sunulan hizmetler, Bölgenin amaçları ve Girişimcilerin talepleri doğrultusunda oluşturulur. Girişimciler tarafından Bölgede karşılanması beklenen taleplerin başında Ar-Ge çalışmalarının yürütülebileceği, fiziksel ve sosyal çevre gelmektedir. Bölgenin fiziksel ve sosyal yapısını ise burada sunulacak olan hizmetler belirleyecektir.
Bölgede, Girişimciler tarafından yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra üretim sürecini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da yürütülecektir. Girişimciler firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri Ar-Ge çalışmaları açısından farklılıklar göstereceklerinden dolayı talepleri de farklı olacaktır. Bölgede Üniversitenin insan ve fiziki altyapısı kullanılarak sunulacak olan hizmetler/ürünler Girişimcilerin farklılıklarından doğan taleplere cevap verebilecek geniş bir yelpaze içerisinde belirlenmiştir. Ayrıca şirket kendisi tarafından verilmeyen fakat dışarıdan ihale yoluyla satın alınan hizmetlerin, Girişimcilerin taleplerini ve beklentilerini ne oranda karşıladığını izler ve sunulan hizmetlerin kalitesini bünyesinde oluşturacağı birimler aracılığıyla denetler. Yönetici şirket tarafından karşılanamayan ve dışarıdan ihale yoluyla satın alınan hizmetler için de denetim sorumluluğu Yönetici Şirkete aittir.

4.4.Verilecek Hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

a) Girişimciler ve Üniversite arasında teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi,
b) Girişimcilerin yaptıracakları testlerde, prototip oluşturmada, ortak yürütülen projelerde teknik destek, danışmanlık sağlanması,
c) Kalite Kontrol yapılması ve sertifika verilmesi,
d) Girişimciler ve Üniversite arasında bilgi akışını sağlayan bir ağ oluşturulması ve ortak projelere imkân tanınması,
e) Çeşitli konularda eğitim amaçlı toplantılar, seminerler düzenlenmesi, çalışma grupları oluşturulması; Pazarlama ve ihracat, idari yapılanma, yönetim ve organizasyon, finansman ve risk sermayesi olanaklarının vb. araştırılması ve Girişimcilerin bu konuda bilgilendirilerek bu olanaklardan yararlanmalarının sağlanması,
f) Ortak yararlanılacak hizmetler;
• Kafeterya, Çay ocağı
• Lokanta
• Büfe
• Danışma,
• Toplantı salonları,
• Dinlenme ve bekleme salonları,
• Spor ve sağlık hizmetleri
• Sekretarya (fotokopi/faks/telefon),
• Kütüphane
• Binaların iç ve dış güvenlik hizmetleri,
• Yangın ve güvenlik alarmı, söndürme araç ve cihazları yerleştirilmesi ve bakımı, vb. olarak adlandırılabilir. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek ve desteklemek için verilen hizmetler ise aşağıda anlatılmıştır:

4.4.1. Arsa ve/veya Ofis gelişimi

Yönetici Şirket, firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve Ar-Ge çalışmaları açısından farklılıklar gösteren Girişimcilere farklı seçenekler sunarak, onların bu alandaki taleplerini karşılamakla yükümlüdür.
Ayrıca Bölge içinde seminer, konferans, panel, kongre, Ar-Ge fuarı ve yazılım pazarı gibi sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmesine imkân sağlayacak bina ve tesislerin inşa edilmesi ya da uygun başka binalardan kira yoluyla yararlanılması Yönetici şirketin görevleri arasındadır.

4.4.2. Bölgeyi canlandıracak, çekici kılacak bilimsel ve sosyal etkinlikler

Bölgede düzenlenecek seminer, konferans, panel, kongre Ar-Ge fuarı ve yazılım pazarı gibi etkinlikler Bölgeyi canlandıracak ve çekici kılacaktır. Ayrıca yerleşke içersinde düzenlenen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler ile Girişimcilerin katılabilecekleri diğer Üniversite etkinlikleri de Bölgeyi cazip kılacak etkinliklerdir.

4.4.3. Danışmanlık Hizmetleri

Mali ve hukuk danışmanlıkları, Patent ve Marka Tescil ofisleri özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların gelişimleri açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, Yönetici Şirket Bölgenin gelişmesine paralel olarak bünyesinde hukuk danışmanlığı ile mali danışmanlık birimleri Patent Bilgi Ofisi oluşturulacaktır. Ayrıca Girişimcilerin ihracat potansiyelini, dolayısıyla uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla birçok danışmanlık hizmetleri alınacaktır.

4.4.4. Altyapı Hizmetleri

Altyapı hizmetleri; Başta internet ve telefon ağı gibi iletişim hizmetleri olmak üzere, su, elektrik, ısıtma/soğutma hizmetleri sunulması Yönetici Şirket tarafından karşılanır. Girişimcilerin, internet hizmetlerini istedikleri servis sağlayıcısından almalarına izin verilebilir. Yönetici Şirket tarafından karşılanan bu hizmetlerin giderleri, rayiç bedel ya da tarife üzerinden kiracılardan tahsil edilir. Ayrıca, ortak alanların işletme ve hizmet giderleri de girişimcilerden kullandıkları alanla orantılı şekilde tahsil edilir. Ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek ısınma, elektrik ve su sistemindeki arızalar Yönetici Şirket tarafından istihdam edilecek personelle giderilir. Yönetici Şirket, talep üzerine ve ücret karşılığı bu konuda girişimcilere teknik destek sağlayabilir. Yeşil alan ve otopark olarak ayrılan alanların bakımı Yönetici Şirket tarafından yapılır.

4.4.5. Bakım – Onarım Hizmetleri

Bölge binalarındaki ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek ısınma, elektrik ve su sistemindeki arızalar Yönetici Şirket tarafından istihdam edilecek personelle giderilir. İstendiğinde Yönetici Şirket, Girişimcilere ücreti karşılığı bu konularda teknik destek sağlayacaktır.

4.4.6. Çevre düzenleme

Bölgede yeşil alan ve otopark olarak ayrılan alanların bakımı Yönetici Şirket tarafından yapılır.

4.4.7. Güvenlik

Bölge binalarının iç ve dış güvenliği Yönetici Şirket tarafından sağlanır.

4.4.8. Temizlik

Yönetici Şirket, Bölge binaları içerisinde yer alan ortak kullanım alanlarının temizliğinden sorumludur. Girişimciler ise kiraladıkları mekanların güvenliğinden ve temizliğinden sorumludurlar. Ayrıca, ortak alanların ve binanın temizliği ile çevre bakımı için yapılan giderlerle bina güvenliği için alınan önlemlere ilişkin giderlere, girişimcilerin alanı oranında belirlenecek aidatla katılırlar.

4.4.9. Kafeterya ve restoran işletmeciliği

Bölgeyi canlandıracak sosyal hizmetlerin en önemlilerinden biri olan ve Bölgede Girişimci olma yönündeki taleplerin artmasında etkili olacak hizmetlerin başında gelen restoran ve kafeteryalar, belirlenen firma veya kişilere kiralanarak işletilecektir. Restoran ve kafeteryalar, İdare Binası içersinde yer alacaktır. Bahsedilen restoran ve kafeteryalar işletmeye açılana kadar Girişimciler Bölgemizin 1. Şubesi NKÜ Kampus ve 2. Şubesi Çorlu Mühendislik Fakülte içerisindeki Kafeterya’dan belirlenen kurallar çerçevesinde, ücreti karşılığı faydalanacaklardır.

4.4.10. Yangın alarm ve söndürme sistemi

Tüm Bölge arazi ve binalarında yangın alarm ve söndürme araç ve cihazları mimari projelerde belirtilen yerlere Yönetici Şirket tarafından temin edilerek yerleştirilir ve devamlı bakımları yaptırılır.

4.4.11. Sosyal ve kültürel hizmetler

Girişimci çalışanları, Üniversitenin sağladığı ve kendi personeli ve öğrencilerine açık olan sosyal ve kültürel hizmetlerden talep üzerine Üniversite izni ve yönetimce belirlenecek ücret karşılığı yararlanabileceklerdir.
NKÜ Mediko-Sosyal birimi Girişimci çalışanlarına acil durumlar için sağlık hizmeti verecektir.

4.4.12. Girişimcilerin talepleri doğrultusunda sunulacak diğer hizmetler

Girişimcilerin talepleri sonucu ve/veya zamanla ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaç ve hizmetler de, imkânlar ölçüsünde ve ücret karşılığı Yönetici Şirket tarafından karşılanır.

 

5.BÖLGENİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

5.1. Bölgenin Yönetimi

Madde 21- 4691 Sayılı Kanunun.5.maddesi  ve Uygulama Yönetmeliği m.13. maddesi uyarınca Namık Kemal Üniversitesi Teknokent’in yönetimi ve işletme sorumluluğu, Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Yönetici Anonim Şirketine aittir. Yönetici Şirketin iç denetimi de, esas  sözleşmesi gereğince seçilen denetçiler tarafından şirket genel kurulu adına yürütülür.

5.2. Bölgenin Denetimi

5.2.1. Bölgenin Bakanlıkça Denetimi

Madde 22- Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar:
a) Bakanlık, Yönetici Şirket tarafından elektronik ortamda iletilen güncelleştirilmiş faaliyet ve uygulamalar ile ilgili hazırlanan raporları inceleyerek veya gerekli gördüğü hallerde Yönetici Şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak denetler.
b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren Yönetici Şirketi ve üçüncü şahısları uyarır ve belirli bir süre vererek Bölgenin istenen amaca uygun faaliyete geçirilmesini ister.
c) Bu sürenin sonunda, Yönetici Şirketin, amacın gerçekleştirilmesinde yeterli olmayacağının anlaşılması durumunda Bakanlık, görevli mahkemeye başvurarak Yönetici Şirketin faaliyetinin durdurulmasını veya feshini isteyebilir. Yönetici Şirketin feshi halinde, şirket ve yöneticileri hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, Yönetici Şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir Yönetici Şirkete verebilir.
d) Denetim sürecinde Yönetici Şirket ve Girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür.

5.2.2. Mali Denetim

Madde 23- Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanacak olan Yönetici Şirket, Girişimciler, araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli ile vergi indiriminden yararlanacak olan sponsor firmaların denetlenmesi Maliye Bakanlığı’nca yürütülür.

  6.SON HÜKÜMLER

6.1. Yürürlük

Madde 24- Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Yönetici Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bu Yönerge Genel Müdürlüğün onayından sonra yürürlüğe girer.“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”nde yapılacak değişiklikler ve gelişen şartların ortaya çıkaracağı ihtiyaçlar doğrultusunda Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş. bu yönergede istediği zaman değişiklik yapmak hakkına sahiptir. Girişimciler, bu yönergede ileride yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul etmiş sayılır.

6.2. Yürütme

Madde 25- Bu yönerge hükümlerini Yönetici Şirket yürütür ve yönerge, Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girer.


HOŞGELDİNİZ

Sitemize hoş geldiniz! Sitemize eklenen bu duyuru panosundan sitemizdeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz!